About Us

2020, Nov 28    

Contact: lxnmaido115(at)163.com

Contributors:

Qing DUAN, Jingjing FAN, Zhan ZHANG

Dandan HAN, Jiatong HUANG, Qianqian WANG, Xiaolu XIANG, Xiaonan LI, Yingdong FU, Yong YUAN

Technical Team: Hongsu WANG

Supported By: 唐仲英基金会“新疆地区民间文化的调查与传扬”项目

Github Project: https://github.com/khotanese